Dzisiaj jest .

Wyszków, 12.01.2010

 Ogłoszenie konkursu na trenera środowiskowego w ramach projektu "Animator - Moje Boisko ORLIK 2012"
 ZESPóŁ SZKóŁ NR 1 IM. MARII SKŁODOWSKIEJ – CURIE W WYSZKOWIE OGŁASZA KONKURS NA  RENERA  ŚRODOWISKOWEGO W RAMACH PILOTAŻOWEGO PROJEKTU MINISTERSTWA SPORTU I TURYSTYKI  „ANIMATOR-MOJE BOISKO ORLIK 2012”  w zakresie wsparcia programu inwestycyjnego  „Moje Boisko ORLIK 2012”  w ramach realizacji programu „Sport Wszystkich Dzieci”
1. Wymagania niezbędne:
a) ukończył(a) 18 rok życia i posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta  z pełni praw publicznych,
b) posiada stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na w/w stanowisku,
c) nie był(a) karany(a) za przestępstwo popełnione umyślnie,
d) cieszy się nieposzlakowaną opinią,
Zgodnie z Ustawą z dnia 18 stycznia 1996 roku o kulturze fizycznej (tj. z 2007 Dz. U.  Nr 226 poz. 1675 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia  27 czerwca 2001 roku w sprawie kwalifikacji, stopni i tytułów zawodowych w dziedzinie kultury fizycznej oraz szczegółowych zasad i trybu ich uzyskiwania (Dz.U.Nr 738 z późn. zm.)
e) ukończył(a) studia wyższe na kierunku wychowanie fizyczne lub turystyka i rekreacja  ze specjalnością instruktorską, w wymiarze co najmniej 80 godzin w danej dyscyplinie  rekreacji ruchowej, albo
f) posiada co najmniej średnie wykształcenie oraz ukończył(a) specjalistyczny kurs instruktorów w dyscyplinie tj. kurs gier zespołowych oraz tenisa ziemnego i zdał(a)  egzamin końcowy.
2.    Wymagania dodatkowe:
mile widziana jest udokumentowana praca z dziećmi lub młodzieżą na stanowisku nauczyciela, trenera czy instruktora sportu i rekreacji.
3.    Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
a) szerzenie i popularyzacja zajęć sportowych i rekreacyjnych na terenie gminy,
b) działania profilaktyczne mające na celu przeciwdziałanie patologiom społecznym jak również ujemnym skutkom niedostatecznej aktywności fizycznej,
c) organizację imprez, turniejów, mistrzostw,
d) włączenie innych instytucji i organizacji działających w środowisku do wspomagania merytorycznego realizowanych zadań na terenie działania programu pilotażowego Animator Moje Boisko Orlik 2012,
e) współpracę z nauczycielami przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów w zakresie organizacji sportu w trakcie i w okresach wolnych od nauki,
f) pozyskiwanie nowych partnerów do aktywizacji sportowej środowiska, organizowanie szkoleń wolontariuszy,
g) zwiększenie aktywności stowarzyszeń sportowych,
h) inicjowanie i prowadzenie akcji promocyjnych sportu,
i)   koordynowanie prac porządkowych,
j)   doskonalenie umiejętności poprzez uczestnictwo w różnych formach szkoleniowych,
k) prowadzenie wymaganej dokumentacji.
4.    Wymagane dokumenty:
a) życiorys(CV),
b) list motywacyjny,
c) koncepcja funkcjonowania obiektu Orlik 2012 przy Zespole Szkół Nr 1 im. Marii Skłodowskiej – Curie w Wyszkowie, (tj. proponowany zakres zajęć i zawodów sportowych realizowanych w trakcie trwania programu w postaci szczegółowego harmonogramu, przy uwzględnieniu 80 godzin zajęć w miesiącu), załącznik nr 3
d) kserokopia dyplomów poświadczających wykształcenie oraz uprawnień trenerskich  i instruktorskich,
e) kserokopia świadectw pracy lub zaświadczenie z zakładu pracy,
f) inne dodatkowe kserokopie dokumentów o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach oraz listy referencyjne,
g) oświadczenie o nie pobieraniu wynagrodzenia związanego z realizacją innych programów finansowych przez Ministerstwo Sportu i Turystyki (na załączonym druku stanowiącym załącznik nr 1 do wniosku),
h) oświadczenie o niekaralności,
i)   oświadczenie o dobrym stanie zdrowia,
j)   oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych.
Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r.o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926).
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w sekretariacie Zespołu Szkół Nr 1 im. Marii Skłodowskiej – Curie w Wyszkowie w godzinach pracy lub pocztą na adres Zespół Szkół Nr 1 im. Marii Skłodowskiej – Curie w Wyszkowie ul. I Armii Wojska Polskiego 89. Zarówno aplikacje złożone bezpośrednio, jak i przesłane pocztą winny być złożone w zaklejonej kopercie z dopiskiem: Dotyczy: Animator Moje Boisko Orlik 2012 do dnia 29 stycznia 2010 roku do godz. 15.00
Aplikacje, które wpłyną do Zespołu Szkół Nr 1 po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
Postępowanie składać się będzie z II etapów:
I etap – wstępna selekcja kandydatów – złożone oferty poddane zostaną analizie mającej na celu porównanie danych zawartych w dokumentach aplikacyjnych z wymaganiami formalnymi określonymi w ogłoszeniu oraz merytoryczne sprawdzenie koncepcji funkcjonowania programu.
Lista kandydatów, którzy spełnią wymagania formalne umieszczona będzie w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu Wyszkowskiego i stronie internetowej Zespołu Szkół nr 1 w Wyszkowie: www.zs1wyszkow.edu.pl
II etap – selekcja końcowa kandydatów, rozmowa kwalifikacyjna podczas której sprawdzone będzie merytoryczne przygotowanie kandydatów do realizacji pilotażowego programu – Animator Sportu – Moje Boisko Orlik 2012.
O terminie i miejscu przeprowadzenia II etapu naboru osoby, które spełnią wymogi formalne zostaną powiadomione indywidualnie telefonicznie.
Kandydatów prosimy o podanie telefonu kontaktowego, brak numeru telefonu wyłącza z możliwości powiadomienia o dalszym etapie konkursu.
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Powiatu Wyszkowskiego oraz stronie www.zs1wyszkow.edu.pl.
 
Dyrektor
Zespołu Szkół Nr 1 w Wyszkowie
Marian Popławski


1
GALERIA ZDJĘĆ
Przejdź do Galerii
Ostatnio dodane:
photo_newest
Copyright © 2018 by Zespół Szkół nr 1 w Wyszkowie.

Zamknij Strona stosuje tzw. cookies przede wszystkim aby ułatwić korzystanie z witryny. Użytkownicy serwisu mogą samodzielnie zarządzać plikami cookies w ustawieniach swojej przeglądarki. Brak zmiany tych ustawień oznacza akceptację dla stosowanych plików cookies.