Dzisiaj jest .

Zaproszenie na wydarzenie

Ogłoszenie

 

Zespół Szkół Nr  1 im. Marii Skłodowskiej-Curie w Wyszkowie ogłasza postępowanie na

Wynajmem pomieszczenia na sklepik szkolny.

Osoby zainteresowane, prosimy o składanie ofert w zamkniętej kopercie z dopiskiem

 Wynajem pomieszczenia na sklepik szkolny w sekretariacie szkoły w godz.8.00-16:00 do

 10 grudnia 2018r.

Kryterium wyboru – najwyższa cena wynajmu i zgodnie z wymaganiami w załączniku.

Umowa najmu ood 01 Stycznia 2019r

 

Marian Popławski

Dyrektor

 

 

 

Załącznik do postępowania ofertowego na Wynajem pomieszczenia na sklepik szkolny                  w Zespole Szkół Nr1 im. Marii Skłodowskiej- Curie w Wyszkowie, ul. Świętojańska 89

 

I. 1. Przedmiot postępowania ofertowego stanowi pomieszczenie na prowadzenie sklepiku   

       szkolnego dla uczniów i pracowników szkoły w czasie pobytu uczniów w szkole –      

      z wyłączeniem ferii letnich i zimowych oraz dni wolnych od zajęć dydaktyczno- 

       wychowawczych.

   2. Powierzchnia lokalu: 17 m².

   3. Lokal użytkowy znajduje się na niskim parterze budynku szkoły w Wyszkowie

       ul. Świętojańska 89.

   4. Lokal jest przystosowany do prowadzenia działalności  – posiada dopływ wody i odpływ

      ścieków oraz podlicznik energii elektrycznej i wodomierz

1.    Wywóz nieczystości we własnym zakresie

 II. Koszty najmu.

   1. Cena wywoławcza wynosi …....- zł. za jeden miesiąc najmu.

   2. Termin płatności: miesięcznie z dołu do 10-tego każdego miesiąca.

   3. Okres trwania najmu lokalu: umowa zawarta jest na okres 3 lat, począwszy od 1    

      stycznia 2019 roku.

III. Warunki składania ofert:

1.    Oferty w formie pisemnej należy składać w zamkniętych kopertach zaadresowanych:  

Zespół Szkól Nr1 im. Marii Skłodowskiej- Curie w Wyszkowie, ul. Świętojańska 89,

z oznaczeniem: oferta „wynajem pomieszczenia na sklepik szkolny”.

  2. Oferta powinna zawierać:

      a) imię i nazwisko lub nazwę oferenta, adres i numer telefonu,

      b) wysokość proponowanego czynszu miesięcznego,

      c) oświadczenie o zapoznaniu się z warunkami udziału w postępowaniu ofertowym i    

        przyjęciu warunków bez zastrzeżeń,

     d) w zależności od formy w jakiej prowadzona jest działalność gospodarcza do oferty należy    

       dołączyć:

    - w przypadku osób fizycznych: zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności  

     gospodarczej ( wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem składania oferty),

   - w przypadku spółek prawa handlowego: wypis z Krajowego Rejestru Sądowego

      (wystawiony nie wcześniej nią 6 miesięcy przed upływem składania oferty)

   - oferta jest również ważna, gdy oferentem jest osoba nie prowadząca działalności

      gospodarczej, jeżeli zawiera oświadczenie, że zaświadczenie o wpisie do ewidencji   

      działalności gospodarczej w przypadku wygrania przetargu zostanie przedłożone w

      terminie  nie dłuższym niż 14 dni od daty otrzymania informacji o rozstrzygnięciu

       postępowania.

   3. Dokumenty oferty powinny być składane w formie kopii poświadczonej za zgodność z

     oryginałem przez oferenta.

   4. Wszystkie dokumenty oferty powinny być podpisane czytelnie przez oferenta.

   5. Każdy oferent może złożyć tylko jedną ofertę.

IV. Szczegółowe warunki prowadzenia działalności sklepiku.

   1. Preferowany przez szkołę czas otwarcia sklepiku: 7,30 do 16,30.

   2. Sklepik powinien być czynny w czasie trwania zajęć szkolnych.

   3. Osoba prowadząca sklepik powinna odznaczać się wysoką kulturą osobistą i powinna   

       umieć nawiązać kontakt z uczniami szkoły i jest tożsama z osobą składającą ofertę.

   4. Osoba prowadząca sklepik powinna okazać dyrektorowi szkoły najpóźniej w pierwszym

      dniu rozpoczęcia działalności aktualne badania lekarskie/sanitarne wymagane przy pracy  

       z żywnością.

   5.  Ze sklepiku korzystać mogą uczniowie szkoły oraz osoby przebywające na jej terenie.

   6.  Zalecany asortyment: artykuły szkolne, spożywcze, mała gastronomia w cenach  

       dostosowanych do możliwości finansowych uczniów

 

  7. Oferowane artykuły żywnościowe powinny być zgodne z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia

      z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie grup środków spożywczych przeznaczonych do sprzedaży   

      dzieciom i młodzieży w jednostkach systemu oświaty oraz wymagań, jakie muszą spełniać

      środki spożywcze stosowane w ramach żywienia zbiorowego dzieci i młodzieży w tych

      jednostkach (Dz. U. z 2016r. poz. 1154).

  8. Życzeniem szkoły jest, aby prowadzący sklepik szkoły kierował się zasadami: zdrowo,  

    czysto, tanio, uczciwie.

 9. Wynajmujący zastrzega sobie prawo kontroli produktów znajdujących się w sklepiku oraz

     konsultacji co do zapotrzebowania zgłaszanego przez uczniów z najemcą.

 10. W przypadku niedostosowania się najemcy do wytycznych dotyczących asortymentu

     wynajmujący rozwiąże umowę wynajmu przed terminem na jaki została zawarta.

 

V. Miejsca oraz termin składania ofert:

   1. Oferty należy składać w sekretariacie szkoły.

   2.  W postępowaniu wezmą udział tylko oferty, które wpłyną do dnia

10    grudnia 2018 roku do godz.16,00.

3.    Otwarcie ofert nastąpi w Zespole Szkól Nr1 im. Marii Skłodowskiej- Curie w Wyszkowie    

dnia 11 grudnia 2018 r. .o godz 900  

        Wskazana obecność składających oferty.

VI. Zasady postępowania:

    1. Postępowanie ofertowe prowadzi powołana przez dyrektora szkoły komisja.

    2. Komisja w ocenie oferty kieruje się zarówno zaoferowaną ceną brutto za najem lokalu za   

        jeden miesiąc, jak i przedstawionymi szczegółowymi warunkami w złożonej ofercie.

    3. Zaoferowana cena brutto nie może być niższa niż cena wywoławcza tj.350 zł.

    4. W przypadku złożenia równorzędnych ofert organizator postępowania zorganizuje   

      dodatkowe postępowanie ustne dla oferentów, którzy złożyli takie same oferty.

    5.Organizator postępowania ofertowego ma prawo odwołać lub unieważnić postępowanie

       lub odstąpić od podpisania umowy w przypadku zaistnienia uzasadnionych okoliczności.

1
GALERIA ZDJĘĆ
Przejdź do Galerii
Ostatnio dodane:
photo_newest
Copyright © 2018 by Zespół Szkół nr 1 w Wyszkowie.

Zamknij Strona stosuje tzw. cookies przede wszystkim aby ułatwić korzystanie z witryny. Użytkownicy serwisu mogą samodzielnie zarządzać plikami cookies w ustawieniach swojej przeglądarki. Brak zmiany tych ustawień oznacza akceptację dla stosowanych plików cookies.