Dzisiaj jest .

Zaproszenie na wydarzenie

 

Wyszków, dnia 17.08.2011r.
 
Zawiadomienie
 
Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawa zamówień publicznych zawiadamiam Państwa, iż w postępowaniu w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na „Termomodernizację Ścian fundamentowych i odwodnienie budynku Zespołu Szkół Nr 1 im. Marii Skłodowskiej – Curie w Wyszkowie – etap II” oraz remont pomieszczeń szkoły prowadzonym przez Zespół Szkół Nr 1 im. Marii Skłodowskiej – Curie w Wyszkowie
w trybie przetargu nieograniczonego za ofertę najkorzystniejszą została uznana oferta złożona przez Zakład Remontów Ogólno-budowlanych Wiesław Rudziński 07-300 Ostrów Mazowiecka ul. Zagłoby 20.
 Uzasadnienie
 Jedynym kryterium oceny ofert była cena. Wyżej wymieniona oferta uzyskała najwyższą liczbę punktów w przyjętym kryterium oceny ofert.
Do upływu terminu składania ofert złożono cztery oferty, zgodnie z poniższym zestawieniem:
 
Lp.
Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy
Cena
(w złotych)
Przyznana liczba punktów – kryterium cena – waga 100%
Łączna punktacja
1.
Zakład Usług Produkcji i Handlu „ZUPiH” inż. Jan Stanisław Górliński
06-200 Maków Mazowiecki ul. Moniuszki 85
82 915,11 zł brutto
89,18 pkt
89,18 pkt
2.
Zakład Budowlano – Instalacyjny Kazimierz Wróbel 07-200 Wyszków
ul. 11 listopada 49
78 065,66 zł brutto
94,72 pkt
94,72 pkt
3.
Zakład Remontów Ogólno-budowlanych Wiesław Rudziński 07-300 Ostrów Mazowiecka ul. Zagłoby 20
73 943,92 zł brutto
100,00 pkt
100 pkt
4.
Usługi Remontowo-Budowlane Andrzej Duda 07-300 Ostrów Mazowiecka
ul. Okrzei 16
108 584,67 zł brutto
68,10 pkt
68,10 pkt
 
Z postępowania o udzielenie zamówienia nie wykluczono żadnego wykonawcy oraz żadna z ofert nie podlega odrzuceniu.
  
Marian Popławski
dyrektor Zespołu Szkół Nr 1 w Wyszkowie
           

Wyszków dnia 07-07-2011 
Termomodernizacja Ścian fundamentowych i odwodnienie budynku Zespołu Szkół Nr 1 im. Marii Skłodowskiej-Curie w Wyszkowie - etap II oraz remont pomieszczeń szkoły
Numer ogłoszenia: 188940 - 2011; data zamieszczenia: 07.07.2011
OGŁOSZENIE O ZAMóWIENIU - roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Szkół Nr 1 im. Marii Skłodowskiej-Curie w Wyszkowie , ul. I Armii Wojska Polskiego 89, 07-200 Wyszków, woj. mazowieckie, tel. 0-29 7425427, faks 0-29 7425427.
·         Adres strony internetowej zamawiającego: www.zs1wyszkow.edu.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: jednostaka organizacyjna samorządu terytorialnego-szkoła.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMóWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMóWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Termomodernizacja Ścian fundamentowych i odwodnienie budynku Zespołu Szkół Nr 1 im. Marii Skłodowskiej-Curie w Wyszkowie - etap II oraz remont pomieszczeń szkoły.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.
II.1.3) OkreŚlenie przedmiotu oraz wielkoŚci lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie II etapu robót związanych z obniżeniem, dociepleniem, izolacją i odwodnieniem budynku szkoły oraz remont pomieszczeń szkoły. Zamówienie obejmuje wykonanie następujących czynnoŚci: a) roboty ziemne - odkopanie odcinkami Ścian fundamentowych, b) oczyszczenie Ścian i wykonanie izolacji przeciwwilgociowej oraz docieplenia budynku płytami styropianowymi EPS 100-038 rg-8cm, c) wykonanie odwodnienia do studzienki rewizyjnej Nr 5, do studzienki rewizyjnej Nr 4, a nastepnie do studzienki chłonnej Nr 3, d) wykonanie i uformowanie skarpy, e) wymiana 3 rur spustowych na wysokoŚci cokołu (196cm), zaopatrzonych w rewizję, f) zainstalowanie 4 kratek Ściekowych wg rys. Nr 2, g) wykonanie tynku strukturalnego na cokole elewacji szczytowej i tylnej, h) wykonanie okapu nad cokołem z blachy stalowej brązowej, i) zamontowanie parapetów z blachy stalowej brązowej w 12 oknach o wym.: 230cm x 110cm i jednego o wym.: 113cm x 110cm, j) wykonanie opaski z kostki brukowej, k) remont pomieszczeń szatni: odgrzybienie, osuszenie i malowanie powierzchni Ścian - 101,75m2 oraz powierzchni sufitu 72,52m2, l) remont łazienki dla osób niepełnosprawnych: powierzchnia Ścian 28,65m2, powierzchnia sufitu 7,55m2 - bez białego montażu, m) malowanie klatek schodowych..
II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.
II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.21.42.20-8.
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częŚciowej: nie.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
 
II.2) CZAS TRWANIA ZAMóWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.10.2011.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokoŚci 2.400,00zł (słownie: dwa tysiące czterysta złotych)
III.2) ZALICZKI
·         Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKóW
·         III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania okreŚlonej działalnoŚci lub czynnoŚci, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o    Ocena nastąpi na podstawie przedstawionych przez wykonawcę dokumentów lub oŚwiadczeń według formuły spełnia - nie spełnia
·         III.3.2) Wiedza i doŚwiadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o    Wykaz robót w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doŚwiadczenia wykonanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalnoŚci jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartoŚci, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty te zostały wykonane prawidłowo. Ocena nastąpi na podstawie przedstawionych przez wykonawcę dokumentów i oŚwiadczeń według formuły spełnia-nie spełnia.
·         III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o    Ocena nastąpi na podstawie przedstawionych przez wykonawcę dokumentów lub oŚwiadczeń według formuły spełnia - nie spełnia
·         III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o    Ocena nastąpi na podstawie przedstawionych przez wykonawcę dokumentów lub oŚwiadczeń według formuły spełnia - nie spełnia
·         III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o    Ocena nastąpi na podstawie przedstawionych przez wykonawcę dokumentów lub oŚwiadczeń według formuły spełnia - nie spełnia
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKóW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
·         III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oŚwiadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
·         wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególnoŚci odpowiedzialnych za Świadczenie usług, kontrolę jakoŚci lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doŚwiadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynnoŚci, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
·         opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialnoŚci cywilnej w zakresie prowadzonej działalnoŚci związanej z przedmiotem zamówienia
·         III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
·         oŚwiadczenie o braku podstaw do wykluczenia
·         aktualny odpis z właŚciwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wczeŚniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oŚwiadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
·         aktualne zaŚwiadczenie właŚciwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaŚwiadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatnoŚci lub wstrzymanie w całoŚci wykonania decyzji właŚciwego organu - wystawione nie wczeŚniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
·         aktualne zaŚwiadczenie właŚciwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatnoŚci lub wstrzymanie w całoŚci wykonania decyzji właŚciwego organu - wystawione nie wczeŚniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
·         aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie okreŚlonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawioną nie wczeŚniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
·         aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie okreŚlonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawioną nie wczeŚniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
·         III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
·         nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłoŚci - wystawiony nie wczeŚniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
·         nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatnoŚci lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
·         nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
·         III.4.3.2) zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert - albo oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się takiego zaświadczenia
III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMóWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.
IV.3) ZMIANA UMOWY
Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.zs1wyszkow.edu.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: 07-200 Wyszków ul. I Armii Wojska Polskiego 89.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 16.08.2011 godzina 09:00, miejsce: 07-200 Wyszków ul. I Armii Wojska Polskiego 89, w sekretariacie szkoły w pokoju nr 2.
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie
 
1
GALERIA ZDJĘĆ
Przejdź do Galerii
Ostatnio dodane:
photo_newest
Copyright © 2018 by Zespół Szkół nr 1 w Wyszkowie.

Zamknij Strona stosuje tzw. cookies przede wszystkim aby ułatwić korzystanie z witryny. Użytkownicy serwisu mogą samodzielnie zarządzać plikami cookies w ustawieniach swojej przeglądarki. Brak zmiany tych ustawień oznacza akceptację dla stosowanych plików cookies.