Dzisiaj jest .
Regulamin obrad i wyborów Rady Rodziców Zespołu Szkół Nr 1 w Wyszkowie

Zaproszenie na wydarzenie

Regulamin Rady Rodziców

Zespołu Szkół Nr 1 im. Marii Skłodowskiej – Curie w Wyszkowie .

 

Podstawa prawna:

1.    Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 59)

2.    Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Ustawa wprowadzająca ustawę Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 60)

3.    Statut Zespołu Szkół Nr 1 im. Marii Skłodowskiej – Curie w Wyszkowie.

 

§ 1. NAZWA I ZAKRES DZIAŁANIA RADY RODZICÓW

1.W Zespole Szkół Nr 1 im. Marii Skłodowskiej – Curie w Wyszkowie działa Rada Rodziców pod nazwą Rada Rodziców przy Zespole Szkół Nr 1 im. Marii Skłodowskiej – Curie w Wyszkowie, 07-200 Wyszków, ul. Świętojańska 89, dalej w tekście nazywana w skrócie Rada Rodziców .

2. Rada Rodziców jest reprezentacją rodziców oraz prawnych opiekunów uczniów i wyraża ich interesy wobec Dyrektora Szkoły, Rady Pedagogicznej i organów zewnętrznych Szkoły.

3. Rada Rodziców realizuje cele i zadania, które zostały określone w ustawie Prawo Oświatowe i innych przepisach prawa oświatowego.

4. Rada Rodziców w realizacji swych zadań współdziała z Dyrektorem Szkoły, Radą Pedagogiczną i Samorządem Uczniowskim.

 

§ 2. STRUKTURA RADY RODZICÓW, ZASADY WYBORU

1. Radę Rodziców tworzą wybrani na zebraniach klasowych przedstawiciele rad klasowych ze wszystkich oddziałów istniejących w Zespole Szkół Nr 1.

2. Radę Klasową rodziców / 3 – 5 - osób / i przedstawiciela klasy do Rady Rodziców wybiera się na pierwszym zebraniu z rodzicami danego oddziału w każdym roku szkolnym w głosowaniu tajnym lub w/g uznania rodziców w głosowaniu jawnym, przy obecności co najmniej 40% ogólnej liczby rodziców, prawnych opiekunów uczniów danego oddziału. W wyborach jednego ucznia reprezentuje jeden rodzic, prawny opiekun. Rada Klasowa Rodziców wybiera spośród siebie przewodniczącego.  Rada Klasowa Rodziców – to delegaci do Rady Rodziców Zespołu Szkół Nr 1.

3. Wybory do Rady Rodziców Zespołu Szkół Nr 1 przeprowadzone są corocznie, we wrześniu na pierwszym zebraniu Rady Rodziców.

4. Rada Rodziców na swoim pierwszym zebraniu wybiera spośród siebie Prezydium Rady Rodziców, organ kierujący pracami Rady, składający sie z przewodniczącego, jego dwóch zastępców oraz Komisję Rewizyjną - organ kontrolny Rady, składający się z przewodniczącego, zastępcy i od jednego do 3 członków. W skład Prezydium, jako członkowie, wchodzą przedstawiciele rodziców poszczególnych oddziałów. Sekretarzem Rady Rodziców może być pracownik Zespołu Szkół Nr 1 wskazany przez Prezydium Rady Rodziców. W pracach Rady Rodziców może uczestniczć dyrektor i wicedyrektorzy – bez prawa głosowania.

5. Wybory do Prezydium Rady Rodziców i do Komisji Rewizyjnej mogą być przeprowadzone przy obecności co najmniej 40% ogólnej liczby członków Rady. Tryb wyborów ustala Rada na zebraniu. Zaleca się głosowanie tajne. Rada może uznać, że głosowanie może odbyć się jawnie. Za wybrane uznaje się osoby, które otrzymały zwykłą większość głosów. Przy równej ilości uzyskanych głosów zarządza się ponowne głosowanie.

6. W przypadku rezygnacji lub braku możliwości pełnienia funkcji przez członka Rady Rodziców, w czasie trwania roku szkolnego, zarządza się wybory na następnym zebraniu rady oddziałowej lub Rady Rodziców.

7.Pełnienie funkcji w Prezydium Rady Rodziców w danym roku szkolnym, nie zwalnia jego członka do ubiegania się w wyborach do Prezydium Rady i jej organów w okresie trwania jej kadencji.

8. Kadencja Rady Rodziców i jej organów trwa jeden rok, począwszy od października do 30 września danego roku szkolnego.

 

§ 3. ZADANIA FUNKCYJNYCH CZŁONKOW PREZYDIUM RADY RODZICÓW

Przewodniczący Rady Rodziców:

1) kierowanie pracami Rady Rodziców,

2) współpraca z dyrekcją Szkoły, Radą Pedagogiczną i Samorządem Uczniowskim w dostosowywaniu zadań i celów Rady Rodziców do konkretnych potrzeb uczniów
i Szkoły,

3) dokonywanie podziału zadań i obowiązków miedzy członków Prezydium Rady,

4) współdziałanie ze wszystkimi członkami Rady Rodziców w celu realizacji planu pracy,

5) zwoływanie i prowadzenie zebrań Prezydium Rady Rodziców,

6) kierowanie i dysponowanie funduszem Rady Rodziców, przekazywanie
i zatwierdzanie dyspozycji dla banku,

7) przekazywanie uchwał, wniosków i opinii Dyrektorowi Szkoły, Radzie Pedagogicznej i Samorządowi Uczniowskiemu,

8) reprezentowanie Rady Rodziców na zewnątrz.

Wiceprzewodniczący

1) nadzorowanie realizacji zadań ujętych w planie pracy Rady Rodziców,

2)  dysponowanie funduszem Rady Rodziców przy realizacji zadań ujętych w planie pracy Rady Rodziców, przekazywanie dyspozycji dla baku.

Sekretarz Rady Rodziców

1) opracowanie i realizacja harmonogramu spotkań Rady Rodziców,

2) przygotowywanie zebrań Prezydium Rady Rodziców,

3) nadzorowanie terminowości wykonania prac Rady Rodziców,

4) sporządzanie protokołów z zebrań Rady Rodziców i Prezydium Rady Rodziców,

5) prowadzenie dokumentacji Rady Rodziców oraz zapewnienie jej prawidłowego przechowywania,

6) zapewnienie technicznych warunków pracy Prezydium (przygotowywanie materiałów do pracy Prezydium, odpowiedniej ilość kopii propozycji uchwał, harmonogramu spotkań itp.).

Skarbnik Rady Rodziców

1) organizowanie – wspólnie ze skarbnikami Oddziałowych Rad Rodziców – wpływów finansowych na działalność Rady Rodziców,

2) czuwanie nad pełną i bieżącą realizacją planowanych dochodów oraz prawidłową, celową i zgodną z przeznaczeniem oraz obowiązującymi przepisami realizacją wydatków,

3) opracowanie – w porozumieniu z Prezydium Rady Rodziców – projektów planów finansowych,

4) sprawdzanie na bieżąco dokumentów i dowodów rachunkowo-kasowych  oraz bankowych,

5) składanie sprawozdań z działalności finansowo-gospodarczej oraz wykonania planów finansowych Rady Rodziców,

6) czuwanie nad realizacją planu finansowego ( grupy wydatków ) Rady Rodziców.

Komisje problemowe

Prezydium Rady Rodziców tworzy Komisje problemowe:

a)    Pracy wychowawczej,

b)    Kultury, sportu i turystyki,

c)    Socjalno – opiekuńczą,

d)    Finansów i gospodarki

W uzasadnionych przypadkach Rada Rodziców może tworzyć inne Komisje stałe lub doraźne. Członków Komisji stałych i doraźnych powołuje Prezydium Rady Rodziców.

Członkowie Rady Rodziców pełnią swoje funkcje społecznie. Prezydium Rady Rodziców może podjąć decyzję w sprawie gratyfikacji finansowej dla sekretarza i osoby sprawującej funkcje księgowego.

 

Regulamin do pobrania w formacie .PDF

1 2
GALERIA ZDJĘĆ
Przejdź do Galerii
Ostatnio dodane:
photo_newest
Copyright © 2018 by Zespół Szkół nr 1 w Wyszkowie.

Zamknij Strona stosuje tzw. cookies przede wszystkim aby ułatwić korzystanie z witryny. Użytkownicy serwisu mogą samodzielnie zarządzać plikami cookies w ustawieniach swojej przeglądarki. Brak zmiany tych ustawień oznacza akceptację dla stosowanych plików cookies.