Dzisiaj jest .

Projekt Sukces szkoły poprzez mobilność nauczycieli

 


Zaproszenie na wydarzenie

Projekt pn Sukces szkoły poprzez mobilność nauczycieli złożony w ramach sektora Edukacja szkolna Akcja I Mobilność kadry edukacji szkolnej został zaakceptowany przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji - Narodową Agencję Programu Erasmus+ i jako kolejny, już siódmy tego typu projekt mobilności jest obecnie realizowany przez nasza szkołę. 


Projekt dotyczy wzmacniania profesjonalnego profilu nauczycieli naszej placówki a tym samym zwiększenia potencjału i wymiaru europejskiego szkoły.
Cele i założenia projektu wyznaczone są w oparciu o Europejski Plan Rozwoju Szkoły.
W ramach projektu planowane są 4 mobilności: job shadowing we włoskiej szkole średniej – Akademii Gastronomiczno- Hotelarskiej dla 4 nauczycieli, 2 tygodniowe kursy językowe o różnym poziomie zaawansowania realizowane w Wielkiej Brytanii dla 4 nauczycieli ( po 2 na dany poziom) oraz wyjazd typu teaching assignment do Włoch dla 2 nauczycieli. Łącznie projekt obejmie 10 nauczycieli.

Naszymi Partnerami w projekcie są organizacje: Europa Training z siedzibą w Plymouth w Wielkiej Brytanii (współpracujemy od 2008r) oraz Azzurra ze Spoleto we Włoszech (współpracujemy od 2012r).

Zaplanowane mobilności są odpowiedzią na wysokie i wciąż rosnące wymogi stawiane nauczycielom, aby skutecznie kształtować kompetencje i umiejętności europejskiego modelu nauczyciela w dziedzinie kształcenia ogólnego. Ponadto udział nauczycieli w projekcie ma na celu zachęcenie do nauki współczesnych języków obcych, wspieranie współpracy z partnerskimi instytucjami z Europy, wspieranie innowacyjnych działań oraz nabycie przejrzystości kwalifikacji i kompetencji w dziedzinie nauczania języka ojczystego, języków obcych i pozostałych przedmiotów ogólnych. Doskonalenie zagraniczne z pewnością zaowocuje zmianami w zakresie działalności dydaktycznej tj. form, metod, technik, stosowanych środków w kształceniu ogólnym, autorskich programów, innowacji dydaktycznych i kreatywnych zajęć pozalekcyjnych.

Zachęcamy nauczycieli do aplikowania do projektu.

 

 

Oświadczenie
Regulamin rekrutacji uczestników projektu
Formularz rekrutacyjny

 

 

The project under the name “ The Success of the School through the Mobility of Teachers” presented with the framework of the sector of “ School Education, Action I Mobility of Teaching Staff “ has been accepted by the Foundation of Educational System Development – the National Agency of Erasmus+ and as following, already the seventh of this type of the project of mobility is currently carried out by our school.

The project concerns strengthening of the professional profile of teachers of our educational institution and consequently increasing of the potential and the European dimension of the school. Purposes and foundations of the project are designated on the base of the European Development Plan of the School.

Within the framework of the project are planned 4 types of mobility: job shadowing in the Italian secondary school , Gastronomic - Hotel Academy for   4 teachers. Two-weekly language courses in different language levels carried out in Great Britain for 4 teachers ( 2 teachers at the given level) and the departure of the type teaching assignment to Italy for 2 teachers. In total the project include 10 teachers.

Our partners in the project are organizations: Europe Training with the seat in Plymouth in Great Britain ( we cooperate from 2008) and Azurra from Spoleto in Italy ( we cooperate from 2012).

Planned types of mobility are an answer to high and still growing requirements given to teachers to shape effectively competences and skills of the European model of the teacher in the field of general education. Furthermore the participation of teachers in the project targets encouraging to the learning foreign languages, supporting of the cooperation with institutions on partnership from Europe, supporting of innovative actions and acquisition of the transparency of qualifications and competences in the field of the teaching of the mother tongue, foreign languages and remaining general subjects. The foreign improvement will certainly bear fruit with changes within the range of the didactic activity i.e. forms, methods, techniques, applied measures in the general education, author´s  programmes, didactic innovations and creative extra lessons.

We encourage teachers to applying to the project.

 

„Der Schulerfolg durch die Lehrermobilität”- ein Projekt, das derzeit an unserer Schule durchgeführt wird, basiert auf dem Konzept „Schulbildung – die Mobilität der Schulkräfte“ der Stiftung „Entwicklung des Bildungssystems – Erasmus +“ und ist bereits das siebte Projekt, das in unserer Schule verwirklicht wird. 

 

Ziel ist es, die Lehrerkompetenzen zu stärken und dadurch das Angebot an unserer Schule zu erweitern und auszubauen.

Die Inhalte und Voraussetzungen des Projektes sind an den „Europäischen Entwicklungsplan der Schulen“ angelehnt. Insgesamt machen zehn Lehrer in dem Projekt mit, wobei vier Lehrer im Zuge eines Job Shadowings in einer italienischen Mittelschule für Hotel- und Gastronomiewesen ihre Kenntnisse erweitern werden. Vier Lehrer nehmen an zweiwöchigen Sprachkursen verschiedener Niveaus in Großbritannien teil sowie zwei Lehrer besuchen in Form eines Teaching Assignment das Land Italien.   

 

Bei dem Projekt werden wir durch die Institute „Europa Training“ mit dem Sitz in Plymouth in Großbritannien sowie „Azzura“ aus Spoleto in Italien unterstützt. Zu beiden Instituten verbindet uns eine langjährige und vertrauensvolle Zusammenarbeit, die wir seit 2008 mit den Engländern und seit 2012 mit den Italienern intensiv pflegen.

 

Die in dem Projekt gewonnenen Kompetenzen und Kenntnisse sollen den Lehrern helfen, den immer größeren Anforderungen in ihrem Beruf wirksam zu begegnen. Zudem sollen sie die Erfahrungen aus dem europäischen Lehreraustausch in den allgemeinbildenden Bereichen unserer Schule mit einfließen zu lassen, um so ihre Kollegen zur Ausweitung ihrer Fremdsprachenkompetenzen zu ermutigen und dadurch die Zusammenarbeit mit den Partnerinstitutionen aus Europa zu vertiefen.

Zu den Vorteilen der Fortbildung im Ausland gehören neben dem Erlernen neuer Formen, Methoden und Techniken des Lehrens auch die Ausweitung der Allgemeinbildung, das Generieren neuer didaktischer Innovationen sowie auch ein neues außerschulisches Lernen, das die Kreativität eines jeden Einzelnen inspiriert und fördert. Dies alles trägt zu einer positiven Veränderung im Bereich der Didaktik bei.

 

Alle Lehrer sind zur Teilnahme an unserem Projekt herzlich eingeladen.

 

1
GALERIA ZDJĘĆ
Przejdź do Galerii
Ostatnio dodane:
photo_newest
Copyright © 2018 by Zespół Szkół nr 1 w Wyszkowie.

Zamknij Strona stosuje tzw. cookies przede wszystkim aby ułatwić korzystanie z witryny. Użytkownicy serwisu mogą samodzielnie zarządzać plikami cookies w ustawieniach swojej przeglądarki. Brak zmiany tych ustawień oznacza akceptację dla stosowanych plików cookies.