Dzisiaj jest .

REGULAMIN REKRUTACJI DO ZESPOŁU SZKÓŁ NR 1 NA ROK SZKOLNY 2019/2020

W Zespole Szkół Nr 1 im. Marii Skłodowskiej – Curie w Wyszkowie odbędzie się rekrutacja na rok szkolny 2019/2020 do klasy pierwszej:
 
II Liceum Ogólnokształcącego - dwa oddziały ponadgimnazjalne (3-letnie) o profilach;

 1. lingwistyczno - dziennikarski LOL/g  – 30 miejsc
 2. społeczno – przyrodniczy LOS/g  – 30 miejsc

II Liceum Ogólnokształcącego - dwa oddziały ponadpodstawowe (4-letnie) o profilach;

 1. społeczno – przyrodniczy LOS/p  – 30 miejsc
 2. prawno – administracyjny LOP/p – 30 miejsc

Technikum Nr 1– cztery oddziały ponadgimnazjalnych (4-letnich) o następujących zawodach:

 1. technik budownictwa – 30 miejsc
 2. technik żywienia i usług gastronomicznych – 30 miejsc
 3. technik grafiki i poligrafii cyfrowej – 30 miejsc
 4. technik hotelarstwa – 30 miejsc

Technikum Nr 1– cztery oddziały ponadpodstawowych (5-letnich) o następujących zawodach:

 1. technik budownictwa – 30 miejsc
 2. technik żywienia i usług gastronomicznych – 30 miejsc
 3. technik grafiki i poligrafii cyfrowej – 30 miejsc
 4. technik organizacji turystyki  – 30 miejsc

Branżowa Szkoła I Stopnia

 1. oddział wielobranżowy (3-letnie) ponadgimnazjalnej  – 30 miejsc
 2. oddział wielobranżowy (3-letnie) ponadpodstawowej – 30 miejsc.

w następujących zawodach: drukarz, mechanik – monter maszyn i urządzeń, elektromechanik, introligator – zawody objęte patronatem QUAD, piekarz, stolarz, cukiernik, fryzjer, cieśla, tapicer, murarz, monter instalacji i urządzeń sanitarnych, technolog robót wykończeniowych w budownictwie, mechanik pojazdów samochodowych.
 

Szkolna Komisja Rekrutacyjno – Kwalifikacyjna dokona rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych po ustaleniu liczby punktów zgodnie z warunkami przedstawionymi w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 marca 2017 roku w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na lata szkolne 2017/2018–2019/2020 do trzyletniego liceum ogólnokształcącego, czteroletniego technikum i branżowej szkoły I stopnia, dla kandydatów będących absolwentami dotychczasowego gimnazjum a także Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 marca 2017r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół i placówek (Dz. U. z 2017r. poz. 610) do szkół ponadpodstawowych, ustala się następujący sposób przeliczania na punkty:
 
W przypadku przeliczania na punkty wyników egzaminu gimnazjalnego wynik przedstawiony
w procentach z:

 1. języka polskiego,
 2. historii i wiedzy o społeczeństwie,
 3. matematyki,
 4. przedmiotów przyrodniczych,
 5. języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym

– mnoży się przez 0,2.
 
Przeliczanie na punkty wyników egzaminu ósmoklasisty
Wynik przedstawiony w procentach z:

 1. języka polskiego
 2. matematyki

- mnoży się przez 0,35

Wynik przedstawiony w procentach z języka obcego nowożytnego mnoży się przez 0,3.
 
W przypadku przeliczania na punkty ocen z zajęć edukacyjnych, wymienionych na świadectwie ukończenia gimnazjum lub szkoły podstawowej, za oceny wyrażone w stopniu:

 1. celującym – przyznaje się po 18 punktów;
 2. bardzo dobrym – przyznaje się po 17 punktów;
 3. dobrym – przyznaje się po 14 punktów;
 4. dostatecznym – przyznaje się po 8 punktów;
 5. dopuszczającym – przyznaje się po 2 punkty.

 
Za świadectwo ukończenia gimnazjum lub szkoły podstawowej z wyróżnieniem, przyznaje się 7 punktów.

W przypadku przeliczania na punkty za:

1. uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu ponad wojewódzkim organizowanym przez kuratorów oświaty na podstawie zawartych porozumień:

 • tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 10 punktów,
 • tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 7 punktów,
 • tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów;

 
2. uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu międzynarodowym lub ogólnopolskim albo turniejem o zasięgu ogólnopolskim:

 • tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 10 punktów,
 • tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 4 punkty,
 • tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 3 punkty;

 
3. uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu wojewódzkim organizowanym przez kuratora oświaty:

 • dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 10 punktów,
 • dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 7 punktów,
 • dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów,
 • tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 7 punktów,
 • tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów,
 • tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 3 punkty;

 
4) uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem albo turniejem, o zasięgu ponad wojewódzkim lub wojewódzkim:

 • dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 10 punktów,
 • dwóch lub więcej tytułów laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 7 punktów,
 • dwóch lub więcej tytułów finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 5 punktów,
 • tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 7 punktów,
 • tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 3 punkty,
 • tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 2 punkty;

 
5) uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy innych niż wymienione w pkt 1–4, artystycznych lub sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, na szczeblu:

 • międzynarodowym – przyznaje się 4 punkty,
 • krajowym – przyznaje się 3 punkty,
 • wojewódzkim – przyznaje się 2 punkty,
 • powiatowym – przyznaje się 1 punkt.

 
W przypadku gdy kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcie z takich samych zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, na tym samym szczeblu oraz z tego samego zakresu, wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum lub szkoły podstawowej, przyznaje się jednorazowo punkty za najwyższe osiągnięcie tego ucznia w tych zawodach, z tym że maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania za wszystkie osiągnięcia wynosi 18 punktów.
 

W przypadku przeliczania na punkty kryterium za osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu, przyznaje się 3 punkty.
 
W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do egzaminu gimnazjalnego lub egzaminu ósmoklasisty, na podstawie art. 44zw ust. 2 i art. 44zz ust. 2 ustawy, przelicza się na punkty oceny z języka polskiego, matematyki, historii, wiedzy o społeczeństwie, biologii, chemii, fizyki, geografii i języka obcego nowożytnego, wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum lub szkoły podstawowej, przy czym za uzyska

1. języka polskiego i  matematyki oceny wyrażonej w stopniu:

 • celującym – przyznaje się po 20 punktów,
 • bardzo dobrym – przyznaje się po 18 punktów,
 • dobrym – przyznaje się po 13 punktów,
 • dostatecznym – przyznaje się po 8 punktów,
 • dopuszczającym – przyznaje się po 2 punkty;

2. historii i wiedzy o społeczeństwie oceny wyrażonej w stopniu:

 • celującym – przyznaje się po 20 punktów,
 • bardzo dobrym – przyznaje się po 18 punktów,
 • dobrym – przyznaje się po 13 punktów,
 • dostatecznym – przyznaje się po 8 punktów,
 • dopuszczającym – przyznaje się po 2 punkty

– oraz liczbę punktów uzyskaną po zsumowaniu punktów z tych zajęć edukacyjnych dzieli się przez 2;

3. biologii, chemii, fizyki i geografii oceny wyrażonej w stopniu:

 • celującym – przyznaje się po 20 punktów,
 • bardzo dobrym – przyznaje się po 18 punktów,
 • dobrym – przyznaje się po 13 punktów,
 • dostatecznym – przyznaje się po 8 punktów,
 • dopuszczającym – przyznaje się po 2 punkty

– oraz liczbę punktów uzyskaną po zsumowaniu punktów z tych zajęć edukacyjnych dzieli się przez 4;

4) języka obcego nowożytnego oceny wyrażonej w stopniu:

 • celującym – przyznaje się 20 punktów,
 • bardzo dobrym – przyznaje się 18 punktów,
 • dobrym – przyznaje się 13 punktów,
 • dostatecznym – przyznaje się 8 punktów,
 • dopuszczającym – przyznaje się 2 punkty.

W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do danego zakresu odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego/po szkole podstawowej lub danej części egzaminu gimnazjalnego/po szkole podstawowej, na podstawie art. 44zw ust. 2 i art. 44zz ust. 2 ustawy, przelicza się na punkty, w sposób określony w ust. 1, oceny wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum/ szkoły podstawowej z zajęć edukacyjnych, z których jest przeprowadzany dany zakres odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego lub dana część egzaminu gimnazjalnego/po szkole podstawowej, których dotyczy zwolnienie.

W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do egzaminu gimnazjalnego/ egzaminu ósmoklasisty podstawowej z języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym, na podstawie art. 44zz ust. 2 ustawy, przelicza się na punkty ocenę z języka obcego nowożytnego wymienioną na świadectwie ukończenia gimnazjum/ szkoły podstawowej, przy czym za uzyskanie oceny wyrażonej w stopniu:

 1. celującym – przyznaje się 20 punktów;
 2. bardzo dobrym – przyznaje się 18 punktów;
 3. dobrym – przyznaje się 13 punktów;
 4. dostatecznym – przyznaje się 8 punktów;
 5. dopuszczającym – przyznaje się 2 punkty.

W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego przyjmuje się kandydatów z problemami zdrowotnymi, ograniczającymi możliwości wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia, potwierdzonymi opinią publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej.

W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu dana szkoła, nadal dysponuje wolnymi miejscami, na trzecim etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie następujące kryteria:

 1. wielodzietność rodziny kandydata;
 2. niepełnosprawność kandydata;
 3. niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;
 4. niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;
 5. niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;
 6. samotne wychowywanie kandydata w rodzinie;
 7. objęcie kandydata pieczą zastępczą.

Kryteria, o których mowa powyżej, mają jednakową wartość.

 
W Zespole Szkół Nr 1 im. Marii Skłodowskiej – Curie w Wyszkowie obowiązuje następujący harmonogram rekrutacji:

1. od 13 maja od godz. 8.00 do 20 maja do godz. 15.00 – kandydaci do klas pierwszych składają w sekretariacie Zespołu:

 • wnioski – kwestionariusze o przyjęcie do szkoły,
 • zaświadczenie o zamiarze podpisania umowy o pracę od 1 września 2019 r. - dotyczy tylko kandydatów do klasy wielozawodowej - młodocianych pracowników,

2.od 17 czerwca od godz. 10.00 do 19 czerwca do godz. 16.00 kandydaci mogą dokonywać zmian wyboru szkół,

3. od 20 czerwca od godz. 10.00 kandydaci, którzy dokonali szkołę pierwszego wyboru, mogą odebrać skierowanie na badania lekarskie,

4. od 21 czerwca od godz.00 do 28 czerwca do godz. 16.00 – kandydaci składają uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły o świadectwo ukończenia gimnazjum lub szkoły podstawowej i zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego/ egzaminu ósmoklasisty (kopie poświadczone za zgodność przez gimnazjum/ szkołę podstawową). Ze względu na elektroniczne wspomaganie rekrutacji, kandydaci składają dokumenty, o których mowa powyżej, w szkole pierwszego wyboru.

5. do 15 lipca – szkolna Komisja przeprowadzi weryfikacje wniosków według kryteriów obowiązujących w szkole, w tym dokonanie czynności, o których mowa w art. 20t ust. 7 uso oraz art. 150 ust. 7 ustawy prawo oświatowe,

6. 16 lipca o 12.00 – szkolna Komisja ogłasza listy kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia do klasy pierwszej i listy niezakwalifikowanych do przyjęcia, zawierające imiona, nazwiska uszeregowane w kolejności alfabetycznej oraz informację o zakwalifikowaniu albo niezakwalifikowaniu kandydata, z podaniem najniższej liczby punktów, która uprawnia do przyjęcia

7. od 16 lipca od godz. 12.00 do 18 lipca do godz. 16.00 wydanie przez szkoły prowadzące kształcenie zawodowe skierowania na badanie lekarskie kandydatowi z listy kandydatów zakwalifikowanych, który dokonał wyboru kształcenia w danym zawodzie w jednej szkole, w przypadku złożenia przez kandydata oświadczenia o wyborze tej szkoły

8. od 16 lipca 12.00 do 24 lipca godz. 10.00 – kandydaci umieszczeni na listach kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia składają oświadczenie potwierdzające wolę podjęcia nauki w danej szkole w postaci przedłożenia oryginałów świadectwa i oryginał zaświadczenia o wynikach egzaminu w ostatnim roku nauki w gimnazjum/ósmej klasy oraz zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe.

9. 25 lipca godz. 12.00 – szkolna Komisja ogłasza listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do szkoły (lub informacje o liczbie wolnych miejsc) uszeregowane w kolejności alfabetycznej oraz najniższą liczbę punktów, która uprawnia do przyjęcia. Podanie informacji do Kuratora Oświaty do godz. 16.00 o liczbie wolnych miejsc.

10. od 26 lipca od godz. 8.00 do 30 lipca do godz. 12.00 rekrutacja uzupełniająca: składanie wniosków o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej/ponadpodstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, wydanie przez szkoły prowadzące kształcenie zawodowe skierowania na badanie lekarskie,

11. do 16 sierpnia weryfikacja wniosków i innych dokumentów o przyjęcia do szkoły

12. 19 sierpnia do godz. 12.00 podanie do wiadomości list kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych zawierające imiona i nazwiska kandydatów uszeregowane w kolejności alfabetycznej oraz informację o zakwalifikowaniu albo niezakwalifikowaniu kandydata, a także najniższą liczbę punktów, która uprawnia do przyjęcia.

13. od 19 sierpnia od godz. 12.00 do 21 sierpnia do godz. 16.00 - potwierdzenie woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum/szkoły podstawowej i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego/ egzaminu ósmoklasisty oraz zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu

14. od 19 sierpnia od godz. 12.00 do 27 sierpnia do godz. 16.00 - potwierdzenie woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum/szkoły podstawowej i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego/ósmej klasy oraz zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu

15. 28 sierpnia do godz. 10.00 podanie przez komisję rekrutacyjną list kandydatów przyjętych i nieprzyjętych

16. 28 sierpnia do godz. 12.00 poinformowanie przez dyrektora szkoły ponadgimnazjalnej/ponadpodstawowej kuratora oświaty o liczbie wolnych miejsc

 

Do zadań komisji rekrutacyjnej należy:

 1. sporządzenie listy kandydatów, zawierającej imiona i nazwiska kandydatów uszeregowane w kolejności alfabetycznej, w przypadku których zweryfikowano wniosek o przyjęcie do szkoły, w tym zweryfikowano spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym;
 2. sporządzenie informacji o uzyskanych przez poszczególnych kandydatów wynikach sprawdzianów, sporządzenie informacji o liczbie punktów przyznanych poszczególnym kandydatom po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego lub postępowania uzupełniającego;
 3. sporządzenie listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych oraz listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.
 • Przewodniczący komisji rekrutacyjnej umożliwia członkom komisji zapoznanie się z wnioskami o przyjęcie do szkoły i załączonymi do nich dokumentami oraz ustala dni i godziny posiedzeń komisji.
 • Posiedzenia komisji rekrutacyjnej zwołuje i prowadzi przewodniczący komisji.
 • Prace komisji rekrutacyjnej są prowadzone, jeżeli w posiedzeniu komisji bierze udział co najmniej 2/3 osób wchodzących w skład komisji.
 • Osoby wchodzące w skład komisji rekrutacyjnej są obowiązane do nieujawniania informacji o przebiegu posiedzenia komisji i podjętych rozstrzygnięciach, które mogą naruszać dobra osobiste kandydata lub jego rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników szkoły.
 • Protokoły postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego zawierają: datę posiedzenia komisji rekrutacyjnej, imiona i nazwiska przewodniczącego oraz członków komisji obecnych na posiedzeniu, a także informacje o czynnościach lub rozstrzygnięciach podjętych przez komisję rekrutacyjną w ramach przeprowadzanego postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego. Protokół podpisuje przewodniczący i członkowie komisji rekrutacyjnej.
 • Do protokołów postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, załącza się listy kandydatów oraz informacje sporządzone przez komisję rekrutacyjną w ramach przeprowadzanego postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego.

PROCEDURA ODWOŁAWCZA

 1. W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych, rodzic kandydata lub kandydat pełnoletni może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do danej szkoły,
 2. Uzasadnienie sporządza się w terminie 5 dni od dnia wystąpienia przez rodzica kandydata lub kandydata pełnoletniego z wnioskiem. Uzasadnienie zawiera przyczyny odmowy przyjęcia, w tym najniższą liczbę punktów, która uprawniała do przyjęcia, oraz liczbę punktów, którą kandydat uzyskał w postępowaniu rekrutacyjnym.
 3. Rodzic kandydata lub kandydat pełnoletni może wnieść do dyrektora szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia.
 4. Dyrektor szkoły rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania. Na rozstrzygnięcie dyrektora szkoły służy skarga do sądu administracyjnego.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje do 31 sierpnia 2019 r.

Łączymy najlepsze życzenia wszelkiej pomyślności oraz otrzymania oczekiwanych ocen na świadectwie i egzaminie.

Marian Popławski - Dyrektor
Elżbieta Mańko - Przewodnicząca Komisji Rekrutacyjnej

1


Galeria
Ostatnio dodane:
photo_newest
Najczęściej oglądane:
photo_star


Copyright © 2018 by Zespół Szkół nr 1 w Wyszkowie.

Zamknij Strona stosuje tzw. cookies przede wszystkim aby ułatwić korzystanie z witryny. Użytkownicy serwisu mogą samodzielnie zarządzać plikami cookies w ustawieniach swojej przeglądarki. Brak zmiany tych ustawień oznacza akceptację dla stosowanych plików cookies.